Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2011

Rusza rekrutacja do Collegium Invisibile

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile – najstarsza w Polsce organizacja oferująca indywidualny system kształcenia na zasadzie tutorialu odwołującego się do relacji mistrz – uczeń, informuje, że 1 stycznia 2012 r. rozpoczyna się kolejny nabór do jej struktur.

Collegium Invisibile umożliwia swoim młodym członkom rozwój zainteresowań i podnoszenie poziomu wiedzy poprzez indywidualną współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej nauki oraz udział w projektach badawczych.

Oferta Collegium skierowana jest do studentów II lub III roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających i II, III lub IV roku studiów magisterskich jednolitych wszystkich kierunków.

Zainteresowani członkostwem w Stowarzyszeniu i podjęciem praktycznej nauki u najlepszych uczonych proszeni są o wysłanie formularza aplikacyjnego (http://rekrutacja.ci.edu.pl/formularz.php) najpóźniej do dnia 15 lutego 2012 r. oraz o przesłanie na adres Stowarzyszenia (rekrutacja@ci.edu.pl) pracy pisemnej o charakterze naukowym i objętości do 3500 słów.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu przewidywane są w okresie marzec-kwiecień 2012.

zczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem: http://www.ci.edu.pl/index.php?id=zasady&kat=Rekrutacja

Zebranie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54 (Klub Lekarza - w pobliżu Pomnika Lotnika , między ulicami Filtrową i Wawelską).

[więcej informacji]

Stypendium doktoranckie - Danuta Richardson Scholarship - University of St Andrews, Scotland

Danuta Richardson Scholarship jest to 3-letnie stypendium doktoranckie dla absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznawane w celu przeprowadzenia pracy badawczej w jednej z jednostek Medical School University of St Andrews w Szkocji.

Warunki:
Oferowane stypendium  wynosi 12 000 GBP na rok przez 3 lata. Dodatkowo stypendysta będzie zwolniony z czesnego. 

Osoba ubiegająca się o stypendium musi być zameldowana w Polsce przynajmniej od 1 marca 2008 roku.

Stypendysta będzie miał możliwość dołączenia do szybko rozwijającej się Szkoły Medycznej w ramach jednego z prowadzonych obecnie badań w wymienionych polach badawczych: biofotonika, immunologia, wirologia, biologia raka, nauki neurologiczne, genetyka molekularna i psychologia zdrowia.  

Zgłoszenia należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą pok. 308 do 17 stycznia 2012.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

Nowy konkurs na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Biuro Projektów informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 r. został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pierwszy konkurs zamknięty na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na realizację projektów innowacyjnych testujących, wpisujących się w poniższe tematy:
• Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego;
• Projekty otwierające wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy;
• Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy.

Nabór wniosków będzie trwał do 16 lutego 2012 r.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa na stronie NCBiR

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów.

Fakultety z "Inżynierii tkankowej jako narzędzia w rekonstrukcji tkanek"

Wszytstkich zainteresowanych studentów zapraszamy do zapisywania się na zajęcia fakultatywne z "Inżynierii tkankowej jako narzędzia w rekonstrukcji tkanek".

Zapisy na zajęcia przyjmowane są w Zakładzie Histologii i Embriologii, poprzez zgłoszenie e-mailem na adres: mszumiel@wum.edu.pl.

Więcej informacji

Pierwszy konkurs (JTC 2011) w ramach ERA-NET TRANSCAN

Biuro Projektów informuje, że 14 grudnia oficjalnie rozpoczęła się I edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET TRANSCAN. W ramach konkursu finansowane są badania obejmujące zagadnienia z zakresu onkologii.

Temat konkursu:
Validation of biomarkers for personalised cancer medicine.

Zakres przedmiotowy:
Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:
• profilaktyka,
• wczesne wykrywanie,
• diagnostyka,
• przewidywanie reakcji lub oporności na leczenie,
• przewidywanie toksyczności leczenia.

Wymagania:
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.

Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy, a maksymalnie sześć grup badawczych, z co najmniej trzech różnych krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może uczestniczyć więcej niż dwie grupy badawcze z tego samego kraju. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie Transcan mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków.

Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Ważne terminy:
14 grudnia 2011 - 10 lutego 2012 – nabór wniosków wstępnych;
Drugi tydzień kwietnia 2012 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu;
Druga połowa kwietnia 2012 - 5 czerwca 2012 - nabór wniosków pełnych (full proposals);
Październik 2012 – rozstrzygnięcie drugiego etapu;
Marzec - kwiecień 2013 – rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów.

Więcej informacji na stronie NCBiR:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-transcan/aktualnosci/art,873,pierwszy-konkurs-jtc-2011-w-ramach-era-net-transcan.html

oraz na stronie ERA-NET Transcan:

http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=66/

Nagroda im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza siódmą edycję konkursu o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagrodę mogą otrzymać młodzi badacze - doktorzy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat obronili pracę doktorską i którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Do Nagrody nominują Członkowie Klubu Stypendystów na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.
Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia każdego roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.ksz-fnp.org/Nagroda%20im.%20A.%20Rojszczaka.html

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter