Ogłoszenia dla pracowników

III konferencja naukowa "Analityczne Wyzwania"

Celem Konferencji, która odbędzie się 11 marca br. w Krakowie, jest wymiana doświadczeń i integracja przedstawicieli świata nauki wokół tematyki związanej z wykorzystaniem analizy danych w pracach naukowo-badawczych. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych z ilościowymi metodami analizy danych w różnych dziedzinach nauk: humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych.  

Bezpłatne warsztaty „Od komórki do biobanku – warsztaty dla początkujących”

Laboratorium Badawcze-Bank Komórek WUM zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach „Od komórki do biobanku – warsztaty dla początkujących”, które obędą się 26.03.2020 r. sali 233, Centrum Dydaktycznego WUM (ul. ks. Trojdena 2a) w godz. 8.30-17.00.

Warsztaty dedykowane są osobom stojącym przed wyzwaniem tworzenia nowego biobanku lub próbują sprostać wymaganiom związanym z prowadzeniem biobanku.

Forma warsztatów jest połączeniem prezentacji i sesji dyskusyjnych, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bezpośrednich porad ekspertów i doświadczeń osób z branży. W trakcie dyskusji każdy będzie mieć możliwość na znalezienie odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Podczas warsztatów zostaną poruszone tematy takie jak:

  • Struktura organizacyjna biobanku.
  • Prawne aspekty ochrony danych osobowych dawcy materiału biologicznego – od planowania eksperymentu do przechowywania próbek.
  • Wniosek do Komisji Bioetycznej – istotny etap tworzenia biobanku.
  • Formularz świadomej zgody dawcy materiału biologicznego – od czego zacząć?
  • Komórki jako materiał wyjściowy do badań – zagadnienia praktyczne.
  • Praktyczne aspekty pracy w biobanku komórkowym – najczęstsze problemy.
  • Biobank w badaniach naukowych.

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia do 28.02.2020 r. na adres e-mail: biobank@wum.edu.pl – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji dostępne na stronie: http://lbbk.wum.edu.pl/pl/od-komorki-do-biobanku

Agenda

 

 

Polska Sieć Biobanków

W marcu 2017 roku został uruchomiony Projekt, którego głównym celem jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków (PSB), która zrzeszy ośrodki zajmujące się biobankowaniem, głównie ludzkiego materiału biologicznego przeznaczonego do celów naukowych. PSB jest organizowana w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC) funkcjonującej w Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum BBMRI.pl pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1). Jednym z Konsorcjantów BBMRI.pl jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, a jednostką realizującą jest Laboratorium Badawcze-Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które jest odpowiedzialne za realizację Zadania 1 w Projekcie, tj. „Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich”.

Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego w Polsce oraz udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów na rzecz wspólnych potrzeb środowiska badawczego. Dotyczy to przede wszystkim wdrożenie spójnych rozwiązań z zakresu jakości, IT, utworzenie rekomendacji dotyczących zagadnień prawnych i bioetycznych związanych z gromadzeniem i użyciem w celach badawczych materiału biologicznego.

Do Sieci może przystąpić każda jednostka zajmująca się kolekcjonowaniem, przechowywaniem czy testowaniem materiału biologicznego – niezależnie od wielkości zbiorów czy stopnia rozwoju biobanku/repozytorium. Zapraszamy do zgłaszania się wszystkie uczelnie wyższe, jednostki kliniczne, instytuty badawcze, jednostki Polskiej Akademii Nauk, firmy prywatne, firmy farmaceutyczne oraz inne instytucje zainteresowane szeroko rozumianymi procesami biobankowania ludzkiego materiału biologicznego. Każda z tych jednostek może zostać włączona do Sieci i korzystać z oferowanych przez nią rozwiązań.

Przystąpienie i uczestnictwo w Polskiej Sieci Biobanków jest bezpłatne.

Projekt „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi”

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspólnie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego realizuje projekt „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi” (nr POWR.05.02.00-00-0008/18.

Wystawa „1920-2020. 100 lat nauczania interny. Mściwój Semerau-Siemianowski – ojciec współczesnej kardiologii”

Wiodącym tematem wystawy jest prezentacja dorobku Mściwoja Semerau-Siemianowskiego - wychowawcy wielu wybitnych postaci, jak np. prof. Zdzisława Askanasa, prof. Jerzego Jakubowskiego, prof. Edmunda Żery i prof. Dymitra Aleksandrowa, pasjonata medycyny o fascynującej osobowości, wyprzedzającego epokę, w której żył. Przedstawiono dalsze dzieje czterech Szkół Kardiologicznych: Askanasa, Jakubowskiego, Żery i Aleksandrowa.     

Konferencja „Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie"

Konferencja poświęcona jest sytuacji Warszawy w sferze szeroko zdefiniowanej problematyki zdrowia. Stanowi ona kontynuację rozpoczętego w 2019 roku cyklu spotkań środowiska akademickiego i przedstawicieli samorządu Warszawy pod nazwą „Warszawa w świetle badań naukowych”. Jego idea wyrosła z chęci zbudowania płaszczyzny do wymiany informacji na temat kluczowych problemów rozwojowych Warszawy: ich identyfikacji, skutków i możliwych sposobów rozwiązywania. Celem konferencji jest również zidentyfikowanie obszarów słabo i niewystarczająco zbadanych.

Zaproszenie do badania dotyczącego kariery naukowej kobiet

W imieniu dr Ewy Krause - adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, zapraszamy do udziału w badaniach dotyczących karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego, obejmujących także system wsparcia ze strony państwa i uczelni w zakresie łączenia i godzenia ról zawodowych i rodzicielskich.

Ankietę mogą wypełnić kobiety zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych/badawczo-dydaktycznych, naukowych/badawczych zaproszenia do badania