Władze dziekańskie


Zgodnie z Rozdziałem 2 Statutu WUM Wydział jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności dydaktycznej, w tym za jej organizację i koordynację oraz za tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Wydział współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, w tym krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi i oświatowymi. Wydziałem kieruje dziekan, przy pomocy prodziekanów. Dziekana powołuje Rektor. Na wydziale działa rada wydziału, jako podmiot kolegialny, opiniodawczo-doradczy dziekana.
 

Władze dziekańskie na okres
1.10.2019-30.09.2020

 

Wydział Lekarski

Dziekan

prof. Marcin Wojnar

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Dziekan

prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

 

Wydział Farmaceutyczny

Dziekan

prof. Piotr Wroczyński

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan

dr hab. Joanna Gotlib

Wydział Medyczny

Dziekan

dr hab. Dariusz Białoszewski

 

Władze prodziekańskie

 

 

Władze prodziekańskie

 

 

Władze prodziekańskie

 

 

Władze prodziekańskie

 

Władze prodziekańskie