Wykaz dokumentów

UWAGA W związku ze zmianą nazwy Uczelni z Akademii Medycznej w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny akty prawa wewnętrznego Uczelni, wydane w drodze Uchwał Senatu oraz Zarządzeń Rektora przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy Warszawski Uniwersytet Medyczny (Dz.U. Nr 39, poz. 226) zachowują swoją dotychczasową moc obowiązującą.

Użyte w obowiązujących Uchwałach Senatu oraz Zarządzeniach Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w różnej liczbie i przypadku wyrazy: „Akademia Medyczna w Warszawie”, „Akademia Medyczna”, „Akademia” oraz skrót „AM” na podstawie uchwały nr 14/2008 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 17 marca 2008 r. oraz zarządzenia nr 28/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 marca 2008 r. zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami: „Warszawski Uniwersytet Medyczny”, „Uniwersytet” oraz skrót „WUM”.