Regulaminy


Regulaminy dotyczące studiów, studentów i kandydatów

 

Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 30/2020 Senatu WUM) - obowiązujący od 1 października 2020 r.
[pobierz PDF]

 • uchwała Senatu nr 30/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF]

 

Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 54/2019 Senatu WUM) - obowiązujący od 1 października 2019 r.
[pobierz PDF]

 • uchwała Senatu nr 36/2020 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 54/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF]
   
 • uchwała nr 54/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawski
  [pobierz PDF]
   

Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 48/2018 Senatu WUM)
[pobierz PDF]

 • uchwała nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawski
  [Pobierz PDF]
 • załącznik nr 1 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na I Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 2 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na II Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 3 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 4 (Regulamin Indywidualnego Program Studiów (IPS) na Wydziale Nauki o Zdrowiu)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 5 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na Wydziale Farmaceutycznym)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 6 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na I Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 7 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na II Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 8 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 9 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Nauki o Zdrowiu
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 10 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Farmaceutycznym
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 11 (Procedura oceniania studentów)
  [pobierz PDF]
  • załącznik nr 1 (Regulamin Egzaminów Pisemnych)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 2 (Regulamin Egzaminów Testowych)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 3 (Regulamin Egzaminów Elektronicznych)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 4 (Regulamin Egzaminów Ustnych)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 5 (Regulamin Egzaminów Praktycznych)
   [pobierz PDF]
 • załącznik nr 12 do Regulaminu Studiów Warszawskiego
  [pobierz PDF]
   

Regulamin Wydziałowych Studiów Doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

Regulamin studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

 • załącznik nr 1 – Wzór rocznego sprawozdania kierownika studiów podyplomowych
  [pobierz PDF]  

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF

Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]


Wzory wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studenta/doktoranta
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów/doktorantów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Wniosek o przyznanie zapomogi dla studenta/doktoranta
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów podlegających opodatkowaniu
  [pobierz PDF] [ pobierz RTF
 • Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów niepodlegających opodatkowaniu
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie o źródle uzyskanego dochodu
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  [pobierz plik PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu tj. z działalności rolniczej oraz innych dochodów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie studenta o ukończeniu studiów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie doktoranta o ukończeniu studiów doktoranckich
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta dla studenta cudzoziemca
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie na wakacje dla stypendystów RP spoza Europy - cudzoziemcy stypendyści RP
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie członka rodziny studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego członka rodziny studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

Regulamin mieszkańców domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF] ,zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4

Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
[pobierz PDF]

 • załącznik nr 1 (Wniosek o przyznanie dofinansowania)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 2 (Karta realizacji zadań)
  [pobierz pdf]


Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych

Regulamin Organizacyjny WUM (wprowadzony zarządzeniem nr 36/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 lutego 2020 r. z późn. zm.)
[pobierz PDF]

 • Załącznik 1 do regulaminu – schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF
 • Załącznik 2 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 4 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 4a do regulaminu – schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 5 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 6 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 7 do regulaminu - wykaz jednostek podporządkowanych Dziekanom i pozostałych jednostek wraz z danymi teleadresowymi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 8 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kanclerzowi
  [pobierz PDF]

 

Regulamin pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

 • Załącznik 1 – Równe traktowanie w zatrudnieniu
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 2 – Przeciwdziałanie mobbingowi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 – Terminarz wypłat wynagrodzeń
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 4 – System czasu pracy
  [pobierz PDF]

 

Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

 • załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego i zadaniowego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 4 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych,  bibliotecznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 5 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych sportowych organizowanych   przez Akademicki Związek Sportowy)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach angielskojęzycznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach niestacjonarnych (dawniej zaocznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje oraz prace w komisjach habilitacyjnych
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 10 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na kursach i szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Premed College oraz Preparatory School oraz za przeprowadzenie egzaminów językowych do specjalizacji)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 11 (Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne niewliczane do pensum)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 12 (Wniosek o przyznanie premii z działalności usługowej)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 13 (Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 14 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dla promotorów, recenzentów i członków komisji habilitacyjnych)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 

Regulamin świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF

 • Załącznik 1 – Tabela dofinansowania na rok 2020 dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek
  [pobierz PDF] [pobierz XLS
 • Załącznik 3 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 4 – Wniosek o refundację wykupionego skierowania na zimowisko, wczasy, kolonie, obóz dla dziecka
  [pobierz PDF] [pobierz XLS ]
 • Załącznik 5 – Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej
  [pobierz PDF] [pobierz XLS ]
 • Załącznik 7 – Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 8 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za żłobek/przedszkole
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
   

Regulamin stosowania umów cywilnoprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF]

 

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
[pobierz PDF

Polityka rekrutacji pracowników WUM
[pobierz PDF

 • Załącznik 1 – Minimalne wymagania kwalifikacyjne na stanowiskach pracowników administracyjnych, bibliotecznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 2 – Wzór ogłoszenia konkursowego
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 – Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej
  [pobierz PDF]

Zasady przyznawania okularów korygujących pracownikom WUM
[pobierz PDF]

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
[pobierz PDF

Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

 • Załącznik 1 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika)
  [pobierz PDF
 • Załącznik 2 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego)
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego)
  [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 4 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi)
  [pobierz PDF

Regulamin przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz PDF ]

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich, zmiany zarządzenia Rektora WUM nr 38 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu oceny nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich.
[ pobierz PDF ]

 • Załącznik 1 (Jednolity system oceny nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
  [ pobierz PDF ]
  a. Załącznik nr 1 (Kryteria oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, adiunkt, asystent)
  [ pobierz PDF ]
  b. Załącznik nr 2 (Kryteria oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku dydaktycznym: starszy wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor w Studium Języków Obcych)
  [ pobierz PDF ]
  c. Załącznik nr 3 (Kryteria oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku dydaktycznym: starszy wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
  [ pobierz PDF ]
 • Załącznik 2 (Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich)
  [ pobierz PDF ]
  a. Załącznik (Kryteria oceny okresowej dla nauczycieli akademickich)
  [ pobierz PDF ]


Regulaminy dotyczące zamówień publicznych

Regulamin składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ wersja w pliku PDF

Regulamin pracy komisji przetargowej
[ wersja w pliku PDF ]

 • załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór zarządzenia)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Oświadczenie Członków Komisji Przetargowej)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 3 do Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 4 do Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]

Regulamin udzielania zamówień publicznych bez zastosowania przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ wersja w pliku PDF

 • załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Oświadczenie składane na podstawie § 1 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych z innych środków niż pochodzących z funduszy unijnych)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór notatki służbowej)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór Protokołu postępowania)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór zarządzenia Kanclerza)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór oświadczenia członków komisji ds. zamówień)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]

Instrukcja składania wniosków i dokumentowania zamówień wewnętrznych realizowanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi WUM
[wersja w pliku PDF]

 

Wzór noty wewnętrznej księgowej
[wersja w pliku PDF] [wersja w pliku RTF]

 


Regulamin dotyczący projektów

 • Jednolity tekst Regulaminu realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (uwzględniający zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 77/2010 Rektora WUM z dnia 2.09.2010 r.; zarządzeniem nr 31/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r., zarządzeniem nr 3/2014 Rektora WUM z dnia 23.01.2014 r., zarządzeniem nr 34/2015 Rektora WUM z dnia 12.05.2015 r. oraz zarządzeniem nr 50/2018 Rektora WUM z dnia 29.05.2018 r.) oraz zarządzeniem nr 86/2018 Rektora WUM z dnia 10.08.2018 r.
  [ wersja w pliku PDF ]
  • załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Inicjatywa projektowa”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 1a do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Źródła finansowania kosztów w projektach”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zarządzenie Rektora w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu")
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Metryka projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Struktura konta pozabilansowego, budżet, ankieta VAT)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 5 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Instrukcja realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach projektów)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 6 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 7 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 8 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta pracy”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik 9 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Godzinowe stawki wynagrodzenia uzupełniającego)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik 10 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego za pracę przy realizacji projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego za pracę przy realizacji projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego/dodatku specjalnego”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 13 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta zamknięcia projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 14 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta monitoringu trwałości projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]


Inne regulaminy

Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Regulamin korzystania i wynajmu pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]