Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Zmiana wysokości stypendium dla cudzoziemców

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dn. 29 września 2009 r., wysokość stypendium przyznawanego cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują studia lub szkolenia bądź też uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi:

 • dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowujących do podjęcia nauki w języku polskim – 900,00 zł miesięcznie;
 • dla uczestników badań naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych, medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających – 1350,00 zł miesięcznie.

 

Usytuowanie apteczki w budynku Rektoratu

Dział Ochrony Pracy i Środowiska informuje, że apteczka zawierająca materiały i środki pierwszej pomocy, znajduje się obecnie na VI piętrze Rektoratu. Apteczka została usytuowana pomiędzy windami a pokojem 601. 

Dostęp do programu RefWorks

Biblioteka Główna WUM serdecznie zaprasza do korzystania z nowoczesnego narzędzia ułatwiającego gromadzenie bibliografii i zarządzanie nią. RefWorks wykorzystywany jest przez naukowców z ponad 900 organizacji na świecie. Posługują się nim najbardziej prestiżowi dostawcy usług informacyjnych.
Więcej informacji o programie na stronie www.bibl.amwaw.edu.pl/glowna.htm 

Adres e-mail do zgłaszania aktualizacji zawartości witryny centralnej WUM

W związku z koniecznością usprawnienia publikacji treści w centralnej witrynie internetowej WUM (www.wum.edu.pl) został utworzony nowy adres e-mail specjalnie do obsługi zgłoszeń aktualizacji www. Informacje przeznaczone do umieszczenia na witrynie centralnej WUM należy teraz przesyłać na adres webmaster@wum.edu.pl z zaznaczoną datą upływu ważności informacji (jeśli dotyczy). 

– – – Dział Informatyki

 

Autonomiczne strony Wydziałów WUM

UWAGA za treść informacji zamieszczanych na stronach wydziałowych odpowiadają pracownicy dziekanatów. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

Wnioski o założenie witryny – zgłoszenia tylko e-mailem

Przypominamy, że wnioski o założenie witryny jednostki (SKN, wydarzenia) Biuro Informacji i Promocji przyjmuje wyłącznie e-mailem na adres witryny@wum.edu.pl. Nie akceptujemy wniosków papierowych, ponieważ utrudniają archiwizację zgłoszeń i wymagają ręcznego przepisywania danych do pliku.

Problemy techniczne – zgłaszanie

 

W związku z powtarzającymi się sytuacjami, kiedy pytania techniczne o funkcjonowanie systemów informatycznych kierowane są zarówno do Biura Informacji i Promocji, jak i do Działu Informatyki, informujemy, że:

 • problemy z logowaniem do SSL-VPN należy zgłaszać do Działu Informatyki e-mailem na adres: it@wum.edu.pl, pisząc z adresu w domenie WUM lub telefonicznie: (0-22) 57 20 888
 • problemy z logowaniem do Webmail i z pocztą, zgłoszenia kont do wymianynależy zgłaszać e-mailem na obsługiwany wspólnie przez Dział Informatyki i Biuro Informacji i Promocji adres adresy@wum.edu.pl lub telefonicznie do Działu Informatyki: (0-22) 57 20 888
 • niedziałające linki na stronach www Uczelni, nieotwierające się strony należy zgłaszać e-mailem do Biura Informacji i Promocji na adres: biip@wum.edu.pl
 • problemy z pobraniem/otwarciem szablonów dokumentów udostępnianych przez BIiP w intranecie przez SSL-VPN należy zgłaszać do Biura Informacji i Promocji e-mailem na adres biip@wum.edu.pl.

 

Targi Kół Naukowych WUM

Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM zaprasza wszystkich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Targi Kół Naukowych.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Dydaktycznym 15 października o godz.15.00. Każdy student otrzyma możliwość zapoznania się z bogatą ofertą pracy naukowej na naszej Uczelni, będzie mógł rozwiać swoje wątpliwości oraz podjąć świadomą decyzję dotyczącą aktywności naukowej (i nie tylko!) podczas studiów.

Wszelkie pytania dotyczące Targów Kół Naukowych prosimy kierować na adres mailowy: stn@wum.edu.plUWAGA KOŁA NAUKOWE!


Wszystkie Koła Naukowe zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu (rozstawieniem stoiska i/lub prezentacją) prosimy o uważne śledzenie fanpage STN i tego wydarzenia. Dnia 2 października o godz. 19.00 zostanie otworzony formularz umożliwiający rejestrację i potrwa do godz. 23.59 dnia następnego. Liczba miejsc ograniczona, głównym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
Po zakończonej rejestracji, bliżej samego wydarzenia umieścimy listę Studenckich Kół Naukowych, które będziecie mogli spotkać 15 października.

Istnieje możliwość wydruku plakatu w formacie A1 (rozmiar plakatu musi być dostosowany do wymiarów A1, Studenckie Towarzystwo Naukowe nie bierze odpowiedzialności za finalny wygląd plakatu).Warunkiem jest wysłanie pliku PDF z plakatem na adres stn@wum.edu.pl do godz. 23.59 dnia 10 października.

Każde stanowisko będzie składało się ze stolika, krzeseł i stelażu na plakat.
Wydrukowane plakaty będą do odebrania przed rozpoczęciem Targów przy stanowisku STN obok recepcji Centrum Dydaktycznego WUM.
Przedłużacze we własnym zakresie

Bezpłatne warsztaty z lekarzem psychiatrą i lekarzem medycyny paliatywnej

W ramach projektu „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych” w semestrze zimowym 2019/2020 zapraszamy na zajęcia dotyczące klinicznych aspektów medycznych w praktyce, prowadzone przez profesjonalnych specjalistów klinicznych: lekarza psychiatrę i psychoterapeutę oraz anestezjologa - specjalistę medycyny paliatywnej oraz wizyty studyjne w placówkach medycznych.

Zajęcia skierowane są do studentów:

5 i 6 rok jednolite studia: Lekarski
4 i 5 rok jednolite studia magisterskie: Fizjoterapia
2 i 3 rok studia licencjackie: Pielęgniarstwo, Położnictwo, elektroradiologia, logopedia, dietetyka, zdrowie publiczne, audiofonologia, ratownictwo medyczne
1 i 2 rok studia magisterskie: pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, położnictwo, logopedia dietetyka, zdrowie publiczne, fizjoterapia

Zajęcia są bezpłatne dla studentów. Za udział w zajęciach studenci otrzymują certyfikaty uczestnictwa. Projekt realizowany jest pod patronatem Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbary Górnickiej.

Szczegóły na stronie: komunikacja.wum.edu.pl

Nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020"

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu:

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM
w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy doktorantów oraz kadrę akademicką, którzy w dniach 29.03.2019 r. - 08.04.2019 r. złożyli ankiety zapotrzebowania na krótkie formy kształcenia w ramach programu PROM, do potwierdzenia swojego udziału w projekcie.

W ramach projektu można uzyskać finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o charakterze międzynarodowym, związanych z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową, tj. m.in:
- aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk)
- pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej / pracy naukowej
- udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, szkoleniach, warsztatach, stażach zawodowych, wizytach studyjnych
- udział w szkole letniej/szkole zimowej
- udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego

 Wymagania:

 • Status osoby jako doktoranta,
 • Status osoby jako kadry akademickiej,
  • Zgodność zaplanowanych działań z zakresem pracy doktorskiej czy badań naukowych prowadzonych w ramach przewodu doktorskiego,
  • W przypadku kadry akademickiej zgodność wybranych aktywności z zakresem pracy naukowej.

 Procedura kwalifikacyjna:

 1. Nabór trwa od dnia 07.10.2019 r do dnia 21.10.2019 r.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany przesłać podpisany wniosek rekrutacyjny oraz deklarację uczestnictwa na adres: awn@wum.edu.pl lub złożyć osobiście w Dziale Wsparcia Projektów (pokój 105 CBI) w terminie do 21.10.2019 r.
 3. Lista uczestników zostanie udostępniona 8.11.2018 roku w Dziale Wsparcia Projektów.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą zawrzeć z Uczelnią umowę uczestnictwa w Projekcie.
 5. Dokumentacja zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.wum.edu.pl i www.pnitt.wum.edu.pl

Regulamin Rekrutacji do projektu PROM w roku akademickim 2019/2020

Wniosek rekrutacyjny do projektu PROM

Deklaracja uczestnictwa w projekcie PROM

Wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu z załącznikami

Tab. 1 Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, kosztów opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu

Tab. 2 Ryczałtowe stawki kosztów utrzymania

 

Kontakt: Dział Wsparcia Projektów, CBI, pokój 105, Tel. 22 572 08 24

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:

 1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny  z siedzibą  w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320,  adres email: iod@wum.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody.
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter