Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Nowy adres manuala dla redaktorów witryn WUM: http://witryny.wum.edu.pl

Prowadzony przez Dział Informatyki manual dla redaktorów witryn WUM
od 12 października 2009 r. funkcjonuje pod adresem http://witryny.wum.edu.pl.

Nowy adres manuala jest wygodniejszy, łatwiejszy do zapamiętania i analogiczny
do kontaktowego adresu e-mail dla redaktorów: witryny@wum.edu.pl.

Redaktorzy otwierający manual ze starego adresu http://www2.wum.edu.pl/manualzostaną automatycznie przekierowani na http://witryny.wum.edu.pl

Zmiana wysokości stypendium dla cudzoziemców

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dn. 29 września 2009 r., wysokość stypendium przyznawanego cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują studia lub szkolenia bądź też uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi:

  • dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowujących do podjęcia nauki w języku polskim – 900,00 zł miesięcznie;
  • dla uczestników badań naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych, medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających – 1350,00 zł miesięcznie.

 

Usytuowanie apteczki w budynku Rektoratu

Dział Ochrony Pracy i Środowiska informuje, że apteczka zawierająca materiały i środki pierwszej pomocy, znajduje się obecnie na VI piętrze Rektoratu. Apteczka została usytuowana pomiędzy windami a pokojem 601. 

Dostęp do programu RefWorks

Biblioteka Główna WUM serdecznie zaprasza do korzystania z nowoczesnego narzędzia ułatwiającego gromadzenie bibliografii i zarządzanie nią. RefWorks wykorzystywany jest przez naukowców z ponad 900 organizacji na świecie. Posługują się nim najbardziej prestiżowi dostawcy usług informacyjnych.
Więcej informacji o programie na stronie www.bibl.amwaw.edu.pl/glowna.htm 

Adres e-mail do zgłaszania aktualizacji zawartości witryny centralnej WUM

W związku z koniecznością usprawnienia publikacji treści w centralnej witrynie internetowej WUM (www.wum.edu.pl) został utworzony nowy adres e-mail specjalnie do obsługi zgłoszeń aktualizacji www. Informacje przeznaczone do umieszczenia na witrynie centralnej WUM należy teraz przesyłać na adres webmaster@wum.edu.pl z zaznaczoną datą upływu ważności informacji (jeśli dotyczy). 

– – – Dział Informatyki

 

Autonomiczne strony Wydziałów WUM

UWAGA za treść informacji zamieszczanych na stronach wydziałowych odpowiadają pracownicy dziekanatów. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

Wnioski o założenie witryny – zgłoszenia tylko e-mailem

Przypominamy, że wnioski o założenie witryny jednostki (SKN, wydarzenia) Biuro Informacji i Promocji przyjmuje wyłącznie e-mailem na adres witryny@wum.edu.pl. Nie akceptujemy wniosków papierowych, ponieważ utrudniają archiwizację zgłoszeń i wymagają ręcznego przepisywania danych do pliku.

Problemy techniczne – zgłaszanie

 

W związku z powtarzającymi się sytuacjami, kiedy pytania techniczne o funkcjonowanie systemów informatycznych kierowane są zarówno do Biura Informacji i Promocji, jak i do Działu Informatyki, informujemy, że:

  • problemy z logowaniem do SSL-VPN należy zgłaszać do Działu Informatyki e-mailem na adres: it@wum.edu.pl, pisząc z adresu w domenie WUM lub telefonicznie: (0-22) 57 20 888
  • problemy z logowaniem do Webmail i z pocztą, zgłoszenia kont do wymianynależy zgłaszać e-mailem na obsługiwany wspólnie przez Dział Informatyki i Biuro Informacji i Promocji adres adresy@wum.edu.pl lub telefonicznie do Działu Informatyki: (0-22) 57 20 888
  • niedziałające linki na stronach www Uczelni, nieotwierające się strony należy zgłaszać e-mailem do Biura Informacji i Promocji na adres: biip@wum.edu.pl
  • problemy z pobraniem/otwarciem szablonów dokumentów udostępnianych przez BIiP w intranecie przez SSL-VPN należy zgłaszać do Biura Informacji i Promocji e-mailem na adres biip@wum.edu.pl.

 

Pierwsza edycja stypendiów dla doktorantów M. st. Warszawa

M.st. Warszawa zaprasza doktorantów warszawskich uczelni do udziału w programie stypendialnym i realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem i bieżącym funkcjonowaniem miasta. Włączenie młodych naukowców do dialogu na temat przyszłości stolicy ułatwi skuteczną realizację celów Strategii 2030.

Stypendia będą przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Stypendia przyznawane będą na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy, zbieżnych z tematyką doktoratu.

Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu ze wskazanymi obszarami badawczymi, aplikacyjny wymiar badania oraz uwzględnienie kontekstu lokalnego. Jednym z wymogów formalnych jest uzyskanie opinii promotora pracy doktorskiej na temat stypendialnego projektu badawczego.

Nabór do programu będzie prowadzony co roku, za każdym razem wskazywane będą obszary, w których miasto poszukuje odpowiedzi na wyzwania rozwojowe.

Pierwsza edycja stypendiów dla doktorantów – obszary badań:
o zabezpieczenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy,
o zabezpieczenie opieki nad osobami starszymi na terenie m.st. Warszawy o żywienie dzieci w placówce oświatowej,
o edukacja zdrowotna młodzieży,
o aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy,
o budżet obywatelski, o migracja i integracja,
o zabytki – analiza informacji przestrzennych oraz projektów informatycznych dot. dziedzictwa kulturowego,
o planowanie przestrzenne – miasto zdrowe, zwarte i policentryczne,
o przestrzeń publiczna w kontekście tworzenia centrów lokalnych, o innowacje w projektowaniu w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym,
o crowdfunding jako narzędzie współpracy miasta z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
o dzielnica innowacji,
o modelowanie w działaniach pro-gospodarczych miasta.

Aplikowanie do programu stypendialnego polega na mailowym przesłaniu poprawnie wypełnionego wniosku, opinii promotora oraz załączonych do ogłoszenia oświadczeń.

Termin zgłaszania wniosków to 30 czerwca br.

Na stronie www.um.warszawa.pl/sdd znajdują się wszelkie potrzebne informacje oraz wzory dokumentów do pobrania. Naukowa Warszawa

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN)  w roku akademickim 2018/2019 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 maja 2019 roku.

Sprawozdania należy złożyć:

  • w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN)
    do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia ul. Żwirki i Wigury 61; pok. 217 (kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217) oraz
  • w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres sprawozdania.stn@gmail.com w tytule maila wpisując „SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN”. 

Sprawozdania należy sporządzić na poniższych formularzach

Dane SKN - metryczka

Formularz sprawozdania

Formularz wykazu członków SKN

Kwestionariusz UKJKKL

Instrukcja składania sprawozdań

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter