Stanowisko Rady Młodych Naukowców WUM w sprawie nowego Statutu WUM

23.05.2019
Uchwała 01/05/2019 Rady Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Rada Młodych Naukowców WUM (RMN) włączyła się aktywnie w proces tworzenia projektu nowego Statutu Uczelni. Celami przyświecającymi RMN przy tworzeniu propozycji do nowego Statutu było:
- Dostosowanie Statutu do Ustawy 2.0.
- Wzmocnienie ścieżki kariery dydaktycznej (zachęcające do wyboru tego rodzaju ścieżki przez osoby, które nie spełniają się zawodowo w pracy naukowej).
- Wysoka kategoryzacja dyscyplin naukowych w naszej Uczelni, a przede wszystkim stworzenie warunków do pracy naukowej, które umożliwią podniesienie rangi naukowej naszej Uczelni w kraju i na arenie międzynarodowej (miejsce WUM w rankingu szanghajskim to 5 setka, a warto przypomnieć, że WUM jest zlokalizowany w najbogatszym mieście naszego kraju, którego całkowite PKB stawia go wśród grupy 20-23 najbogatszych państw świata).
Propozycje RMN były przekazywane Komisji ds. nowego Statutu na posiedzeniach Komisji oraz zostały umieszczone na stronie https://rmn.wum.edu.pl/

RMN jest świadoma, że nie wszyscy z naszej społeczności akademickiej zgadzają się z diagnozą o konieczności istotnych zmian strukturalnych w Uczelni, mających na celu zwiększenie konkurencyjności naszej Uczelni w zakresie prowadzonych badań naukowych oraz kształcenia studentów. Z wypowiedzi części członków Komisji ds. Statutu można było odnieść wrażenie, że jest dobrze jak jest, i że nie ma potrzeby zmian w stosunku do stanu obecnego, pomimo nowych uregulowań prawnych, które narzuca Ustawa 2.0.

Zdaniem RMN potrzebne są jednak istotne zmiany, polegające między innymi na oddzieleniu strukturalnym misji edukacyjnej oraz misji naukowej Uczelni, a więc wzorowaniu się na modelu uczelni amerykańskich.

Proponowany Statut wprowadza pewne zmiany organizacyjne, idące w kierunku rozdziału nauki i kształcenia studentów. Zmiany te w naszym przekonaniu są jednak zbyt małe i ograniczone tylko do takiego zakresu jaki wymaga Ustawa 2.0, a więc stworzenia Rad Dyscyplin, które mają prowadzić postępowania awansowe (doktoraty, habilitacje) oraz monitorować pracę naukową w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Spośród istotniejszych propozycji RMN, które nie znalazły się w nowym Statucie jest propozycja aby podstawowe jednostki organizacyjne (Zakłady), które prowadzą dydaktykę i badania naukowe podlegały pod Radę Rektorską, składającą się z przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych i Dziekanów Wydziałów, a nie pod Wydział jak jest w projekcie.

Warto podkreślić, że Wydział jest strukturą organizacyjną, która nie jest ujęta w nowej Ustawie, a która mimo to zostaje utrzymana w naszej Uczelni ze względów historycznych. W związku z tym, że Wydział będzie odpowiedzialny tylko za dydaktykę, a nie za naukę, trudno wytłumaczyć zwierzchnią rolę Wydziału nad zakładami prowadzącymi badania naukowe.

Reasumując, RMN uważa, że nowy Statut stanowi krok w dobrym kierunku, jednak daleko niewystarczający. Nie wykorzystujemy wszystkich możliwości, które daje Ustawa 2.0.

Rozumiejąc potrzebę pogodzenia różnych stanowisk, także tych które uważają, że nie są potrzebne żadne zmiany, mając jednocześnie nadzieję na zaistnienie możliwości zmian Statutu w przyszłości, RMN prosi Senat WUM o poparcie projektu Statutu w obecnym kształcie.

Rada Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

autor nadsyłający - prof. dr hab. med. Marcin Ufnal, Przewodniczący RMN WUM