Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Finał 51. Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym

18 marca w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni rozstrzygnięto 51 edycję Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku Farmacja.

W roku akademickim 2013/2014 na Konkurs Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja wpłynęło 35 prac magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jury Konkursu Prac Magisterskich po wstępnej weryfikacji zakwalifikowało prace magisterskie do jednej z poniższych grup tematycznych: Analiza Kliniczna, Analiza Leków, Bioanaliza, Farmacja Apteczna, Farmakologia i Toksykologia, Lek Pochodzenia Naturalnego, Synteza Leków oraz Varia. W oparciu o opinię recenzentów oraz ustalone zasady oceny punktowej (Regulaminie Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich) Jury wyłoniło w poszczególnych grupach tematycznych 10 laureatów. Laureaci konkursu uczestniczyli w Sesji Plakatowej (I etap), która odbyła się 6.03.2015r. w gmachu Wydziału Farmaceutycznego a następnie w sesji finałowej (II etap).

Uroczystość finałową zaszczycili swoją obecnością: Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Marek Kulus, Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego: Dziekan prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych dr hab. Agnieszka Pietrosiuk, Prodziekan ds. Nauki dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny oraz zaproszeni goście: prof. Bożenna Gutkowska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dr Włodzimierz Hudemowicz  z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, mgr Karolina Wojtczak specjalista ds. Public Relations w firmie farmaceutycznej Gedeon Richter – Polska.

Po otwarciu uroczystości przez Prodziekan ds. Dydaktyczno Wychowawczych dr hab. Agnieszkę Pietrosiuk, Konferencję poprowadzili studenci Samorządu Studenckiego Małgorzata Zbrzezna i Jacek Rozum. Prof. Marek Kulus zwracając się do uczestników Konkursu,  powinszował im rozległej wiedzy naukowej i umiejętności badawczych, podziękował za podtrzymywanie tradycji organizowania konkursu prac magisterskich i ich wysokiego poziomu naukowego, który przyczynia się do rozwoju nauk farmaceutycznych. Następnie  głos zabrał Dziekan prof. Piotr Wroczyński, który nawiązał do wysokiego poziomu prac magisterskich, charakteryzującego się oryginalnością prac badawczych i nowatorską metodologią. Zaznaczył, że jest to możliwe dzięki przyznanym grantom naukowym na Wydziale Farmaceutycznym.

W pierwszej części konkursu, Laureaci I miejsc w poszczególnych grupach tematycznych przedstawiali założenia oraz wyniki swoich prac w postaci prezentacji multimedialnych.
W drugiej części konferencji mgr Karolina Wojtczak z Firmy Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., reprezentantka sponsora Konkursu Prac Magisterskich, przedstawiła animację historyczną firmy farmaceutycznej oraz przybliżyła założenia Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych, zachęcając uczestników Konkursu Prac Magisterskich do udziału w projekcie.
Kolejnym wystąpieniem był wykład prof.  Małgorzaty Kozłowskiej – Wojciechowskiej z Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, pt.: "Pozycja Farmaceuty w ochronie zdrowia. Czas na zmiany"

Jury przyznało w tajnym głosowaniu na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej:

I nagrodę Dagmarze Kwiatkowskiej-Różyckiej za pracę pt: Identyfikacja substancji farmakologicznie aktywnych w wybranych sfałszowanych i nielegalnych produktach leczniczych oraz suplementach diety metodą tandemowej spektrometrii mas z analizatorem czasu przelotu

II nagrodę Ewie Groszyk za pracę pt.: Synteza, badania fizykochemiczne i testy cytotoksyczności hydroksyapatytu modyfikowanego jonami manganu (II) oraz jonami selenianowymi (IV)

III nagrodę Klaudii Michałowskiej za pracę pt.: Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych pochodnych tiomocznika oraz kompleksów metali z pochodnymi kwasu fenoksyoctowego i aktywnymi ligandami zawierającymi układ tiomocznika

Wyróżnienie Annie Sawickiej za pracę pt.: Badanie in vitro profilu uwalniania prazosyny z nowych, biodegradowalnych i bioresorbowalnych matryc polimerowych zawierających w strukturze L-argininę i L-cytrulinę

Na zakończenie Finału Władze Dziekańskie i Przedstawiciele Sponsorów: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Gedeon Richter Polska Sp. z o. o., MSD Polska Sp. z o.o., Dax Cosmetics Sp. z o.o., Wydawnictwa Lekarskiego PZWL wręczyli wszystkim uczestnikom Konkursu dyplomy a Laureatom nagrody.

 

Opracowanie: Biuro Informacji i Promocji

 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter